ACe建設業界

ACe 建設業界【2014年10月号】

【碑文】 清水瀞庵翁紀功碑 

盆栽町の風景

盆栽町の風景

清水利太郎氏の顕彰碑

清水利太郎氏の顕彰碑

留芳
清水瀞庵翁紀功碑

清大園主清水翁名利太郎號瀞庵明治七年三月廿七
日生於東京千駄木藤吉之長子也家世業盆栽翁乃継
業精勵究盡而卓然為斯界之重焉然而翁夙憂都門塵
裏不適盆樹栽培欲求郊外絶好之地域百方探査爰有
年矣時大正十四年三月卜此地率先移居自拓荊棘孜
孜營々私期大成焉偶得鈴木樂三道加藤留吉西村勝
蔵諸子之協力業礎為堅確遠近望風来加遂實現盆栽
村今為斯界注目之存在矣是實所由翁先見之明與得
人之和盖可謂其功大也茲當十周年記念有志相胥采
碑柱於伊豫采礎石於笹子渓谷而建之以表同志欽仰
之微衷云尓
  昭和十年三月  小野鍾山題字文並書之